Logo Momcare24h

Đặt dịch vụ

Chọn dịch vụ

 • Tắm-Massage & Chăm sóc y khoa cho Bé
  Tắm-Massage & Chăm sóc y khoa cho Bé
  Giá: 320,000đ/buổi
  Số buổi
  Thành tiền: 2,240,000đ
 • Chăm sóc Mẹ bầu
  Chăm sóc Mẹ bầu
  Giá: 500,000đ/buổi
  Số buổi
  Thành tiền: 500,000đ
 • Mẹ phục hồi
  Mẹ phục hồi
  Giá: 500,000đ/buổi
  Số buổi
  Thành tiền: 3,500,000đ
 • Mẹ chuyên sâu
  Mẹ chuyên sâu
  Giá: 800,000đ/buổi
  Số buổi
  Thành tiền: 5,600,000đ
 • Bé & Mẹ phục hồi (combo)
  Bé & Mẹ phục hồi (combo)
  Giá: 790,000đ/buổi
  Số buổi
  Thành tiền: 5,530,000đ
 • Bé & Mẹ chuyên sâu (combo)
  Bé & Mẹ chuyên sâu (combo)
  Giá: 1,090,000đ/buổi
  Số buổi
  Thành tiền: 7,630,000đ
 • Tắm-Massage & Chăm sóc y khoa cho Bé
  Tắm-Massage & Chăm sóc y khoa cho Bé
  Giá: 320,000đ/buổi
  Số buổi
  Thành tiền: 2,240,000đ
 • Chăm sóc Mẹ bầu
  Chăm sóc Mẹ bầu
  Giá: 500,000đ/buổi
  Số buổi
  Thành tiền: 500,000đ
 • Mẹ phục hồi
  Mẹ phục hồi
  Giá: 500,000đ/buổi
  Số buổi
  Thành tiền: 3,500,000đ
 • Mẹ chuyên sâu
  Mẹ chuyên sâu
  Giá: 800,000đ/buổi
  Số buổi
  Thành tiền: 5,600,000đ
 • Bé & Mẹ phục hồi (combo)
  Bé & Mẹ phục hồi (combo)
  Giá: 790,000đ/buổi
  Số buổi
  Thành tiền: 5,530,000đ
 • Bé & Mẹ chuyên sâu (combo)
  Bé & Mẹ chuyên sâu (combo)
  Giá: 1,090,000đ/buổi
  Số buổi
  Thành tiền: 7,630,000đ

Dịch vụ đã chọn

Dịch vụ Đơn giá Số buổi Thành tiền
Mẹ chuyên sâu 800,000đ 7 5,600,000đ
Tổng số tiền: 5,600,000đ