Logo Momcare24h

Đặt dịch vụ

Chọn dịch vụ

  • Tắm-Massage & Chăm sóc y khoa cho Bé
    Tắm-Massage & Chăm sóc y khoa cho Bé
    Giá: 290,000đ/buổi
    Số buổi
    Thành tiền: 2,030,000đ
  • Bơi thủy liệu cho bé
    Bơi thủy liệu cho bé
    Giá: 390,000đ/buổi
    Số buổi
    Thành tiền: 390,000đ
  • Chăm sóc Mẹ bầu
    Chăm sóc Mẹ bầu
    Giá: 500,000đ/buổi
    Số buổi
    Thành tiền: 500,000đ
  • Đo tim thai tại nhà
    Đo tim thai tại nhà
    Giá: 500,000đ/buổi
    Số buổi
    Thành tiền: 500,000đ
  • Lớp tiền sản Momcare24h
    Lớp tiền sản Momcare24h
    Giá: 850,000đ/buổi
    Số buổi
    Thành tiền: 850,000đ
  • Mẹ phục hồi
    Mẹ phục hồi
    Giá: 500,000đ/buổi
    Số buổi
    Thành tiền: 3,500,000đ
  • Mẹ chuyên sâu
    Mẹ chuyên sâu
    Giá: 800,000đ/buổi
    Số buổi
    Thành tiền: 8,000,000đ
  • Mẹ & Bé phục hồi (combo)
    Mẹ & Bé phục hồi (combo)
    Giá: 790,000đ/buổi
    Số buổi
    Thành tiền: 5,530,000đ
  • Mẹ & Bé chuyên sâu (combo)
    Mẹ & Bé chuyên sâu (combo)
    Giá: 1,090,000đ/buổi
    Số buổi
    Thành tiền: 7,630,000đ
  • Thông tắc tia sữa
    Thông tắc tia sữa
    Giá: 550,000đ/buổi
    Số buổi
    Thành tiền: 550,000đ
  • Tắm-Massage & Chăm sóc y khoa cho Bé
    Tắm-Massage & Chăm sóc y khoa cho Bé
    Giá: 290,000đ/buổi
    Số buổi
    Thành tiền: 2,030,000đ
  • Bơi thủy liệu cho bé
    Bơi thủy liệu cho bé
    Giá: 390,000đ/buổi
    Số buổi
    Thành tiền: 390,000đ
  • Chăm sóc Mẹ bầu
    Chăm sóc Mẹ bầu
    Giá: 500,000đ/buổi
    Số buổi
    Thành tiền: 500,000đ
  • Đo tim thai tại nhà
    Đo tim thai tại nhà
    Giá: 500,000đ/buổi
    Số buổi
    Thành tiền: 500,000đ
  • Lớp tiền sản Momcare24h
    Lớp tiền sản Momcare24h
    Giá: 850,000đ/buổi
    Số buổi
    Thành tiền: 850,000đ
  • Mẹ phục hồi
    Mẹ phục hồi
    Giá: 500,000đ/buổi
    Số buổi
    Thành tiền: 3,500,000đ
  • Mẹ chuyên sâu
    Mẹ chuyên sâu
    Giá: 800,000đ/buổi
    Số buổi
    Thành tiền: 8,000,000đ
  • Mẹ & Bé phục hồi (combo)
    Mẹ & Bé phục hồi (combo)
    Giá: 790,000đ/buổi
    Số buổi
    Thành tiền: 5,530,000đ
  • Mẹ & Bé chuyên sâu (combo)
    Mẹ & Bé chuyên sâu (combo)
    Giá: 1,090,000đ/buổi
    Số buổi
    Thành tiền: 7,630,000đ
  • Thông tắc tia sữa
    Thông tắc tia sữa
    Giá: 550,000đ/buổi
    Số buổi
    Thành tiền: 550,000đ

Dịch vụ đã chọn

Dịch vụ Đơn giá Số buổi Thành tiền
Mẹ & Bé phục hồi (combo) 790,000đ 7 5,530,000đ
Tổng số tiền: 5,530,000đ